ANBI

De Stichting Hope voor Afrika is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Statutaire naam:

Hope voor Afrika

RISN/Fiscaal nummer:

855708931

Contactgegevens:

Hope voor Afrika
Zandsteeg 25
4255 SE, Nieuwendijk

E-mail: hopevoorafrika@gmail.com

Doelstelling:

Hope voor Afrika is op 11 november 2015 opgericht.  De doelstelling van de stichting is de bestrijding van armoede in Afrika door materiële en immateriële hulpverlening, middels voorzieningen ter bevordering van onderwijs en projecten met betrekking tot inkomensverbetering.

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting Hope voor Afrika is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt ervoor zorg dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  1. Jurgen Tinke, voorzitter (bestuurslid vanaf oprichtingsdatum)
  2. Jefta Tensen, secretaris (bestuurslid vanaf juli 2020)
  3. Sander Vreugdenhil, penningmeester (bestuurslid vanaf september 2021)
  4. Babs van Berkel, algemeen lid (bestuurslid vanaf oprichtingsdatum)
  5. Nick Collee, algemeen lid (bestuurslid vanaf september 2021)

 

Verkort Beleidsplan:

Wij willen onze doelstelling realiseren door samen te werken met Hope Alive! in Oeganda en met Gertjan en Kate Flikweert. Gertjan en Kate zijn begin 2017 naar Oeganda verhuisd en wonen en werken nu in Gulu in het noorden van Oeganda.

Zij zijn betrokken bij een onderwijsproject en het opzetten van economische ontwikkelingsprojecten, waaronder microkredieten en een demonstratieboerderij. Deze projecten willen wij financieel ondersteunen.

Onze activiteiten in 2016 waren gericht op het verder vormgeven van de stichting en uitbreiden van de bekendheid van de stichting en de projecten in Oeganda. Dit is gebeurd door middel van het geven van presentaties, sturen van nieuwsbrieven en persoonlijke contacten.

In de komende jaren zal het mogelijk zijn om deze projecten verder te concretiseren en in detail uit te werken. Ook zal gewerkt worden aan het structureel verhogen van de inkomsten en het verkrijgen van sponsoring voor grotere eenmalige projecten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

In de jaarverslagen worden alle projecten en belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar weergegeven.  De jaarverslagen zijn te vinden onder het kopje “jaarverslagen.”

Financiële verantwoording:

Stichting Hope voor Afrika is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij bijdragen van particuliere donateurs en andere instellingen in (met name) Nederland. In de financiële paragraaf van het jaarverslag zal de financiële verantwoording worden omschreven. Het verslag zal worden opgesteld conform  de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen, de zgn. RJ 650, en bevat o.a. een balans, staat van baten en lasten, begroting en kosten verdeelstaat.

Lees hier ons huishoudelijk reglement.

Advertentie